Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την CollegeLink σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 και την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία

Η εταιρεία με την επωνυμία «COLLEGELINK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «CollegeLink») ενημερώνει εσάς, τους επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.mprostagiatinpaideia.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), τον οποίο διαχειρίζεται, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η CollegeLink, οδός Σπύρου Πάτση αρ. 62, με Α.Φ.Μ. 800724735 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138478003000.
Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται ακόμη στους Όρους Χρήσης και στην Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση Cookies & άλλων Τεχνολογιών. Μέσω της περιήγησής σας στον Διαδικτυακό Τόπο δηλώνετε, ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης, την παρούσα ενημέρωση και την Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση Cookies & άλλων Τεχνολογιών. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στα κείμενα αυτά θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
Η παρούσα ενημέρωση μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές. Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση, καθώς η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς συνεπάγεται και δηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Collegelink και από πού

H CollegeLink συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στον Διαδικτυακό Τόπο κατά την εγγραφή σας και ειδικότερα:
α. Το ονοματεπώνυμό σας
β. Το πατρώνυμό σας
γ. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)
δ. Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και
ε. Τον κωδικό που καταχωρείτε για να εγγραφείτε στον Διαδικτυακό τόπο.
Επιπλέον, η CollegeLink συλλέγει και επεξεργάζεται:
i. προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Τόπο, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, οι ιστοσελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό Τόπο, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω HTML, cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies θα βρείτε στην Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση Cookies & άλλων Τεχνολογιών και
ii. πληροφορίες σχετικές με τις Υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνετε στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου, όπως ορίζονται στο εδάφιο 2 κατωτέρω.

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
 • Προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού, των πελατών/χρηστών και των συνεργατών
 • Διασφαλίζει διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων

2. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση θα επεξεργαστεί η Collegelink τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η CollegeLink θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες της Πλατφόρμας CollegeLink και σε υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), ως αριστούχοι βραβευθέντες του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «ΜΠΡΟΣΤΑ για την Παιδεία» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»(εφεξής η «Eurobank»).
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας επί τη βάσει της σύμβασης που καταρτίζει η CollegeLink μαζί σας, στο πλαίσιο της εγγραφής στον Διαδικτυακό μας Τόπο.
Επιπλέον τα δεδομένα σας μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τη συμμόρφωση της CollegeLink με έννομη υποχρέωσή της, π.χ. σε περίπτωση που πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ζητηθεί από αρμόδια δικαστική αρχή και για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της CollegeLink ή τρίτου όπως σε περιπτώσεις προάσπισης δικαιωμάτων ή εννόμων συμφερόντων της CollegeLink ή τρίτου.

3. Για πόσο χρόνο θα τηρείτε τα προσωπικά μου δεδομένα σε αρχείο;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της CollegeLink καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

4. Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς, 
 • το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον είναι ανακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, 
 • υπό ορισμένες προϋποθέσεις το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, 
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο) και 
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε την τυχόν δοθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.  

 

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της CollegeLink: Σπύρου Πάτση 62, 11855 τηλ 2111820597 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση email info@CollegeLink.gr εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά ή είναι υπερβολικά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις, με σκοπό την ορθή τους και με βάση τους όρους των συμβάσεών μας χρήση, μέσα στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της CollegeLink, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/ φιλοξενίας/επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (Eventbrite, Google, Affinda, Digital Ocean, Mailchimp, ActiveCampaign, PipeDrive, HubSpot, Expandi, MixMax, phantombuster, Moosend, Convertflow, Airtable, Learnworlds, Calendly).
 • Τα υπό 1(α) – 1(γ) προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν στη Εurobank προς εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της τελευταίας, ήτοι προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση όσων χρηστών έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στον Διαδικτυακό Τόπο και να εξασφαλιστεί ότι η λήψη των Υπηρεσιών γίνεται από τους αριστούχους βραβευθέντες στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος της Εurobank και όχι από τρίτους.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία και θα διαβιβάζονται, θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτους εκτός της CollegeLink, μόνο κατόπιν έκδοσης ειδικής σχετικής εντολής από κάποια αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή/και κρατικό φορέα, στην οποία περίπτωση η CollegeLink θα είναι υποχρεωμένη να το πράξει.

6. Μπορεί η CollegeLink να διαβιβάσει τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σας εκτός της Ε.Ε. / EOX για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των δεδομένων σας στους ανωτέρω αναφερόμενους αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Εάν καμία από τις παραπάνω εγγυήσεις και προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η CollegeLink προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε. /EOX ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζονται  για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: info@collegelink.gr. 

7. Πως μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία/διαμαρτυρία;

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της CollegeLink: Σπύρου Πάτση 62, 11855 τηλ 2111820597, email info@CollegeLink.gr
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας των Δεδομένων της CollegeLink.

 

Σημείωση:

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς τη συνδρομή των εκάστοτε νόμιμων προϋποθέσεων, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

 

Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση Cookies & άλλων Τεχνολογιών

Ρυθμίσεις Cookies

Η εταιρεία με την επωνυμία «COLLEGELINK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «CollegeLink») ενημερώνει εσάς, τους επισκέπτες/ χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.mprostagiatinpaideia.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») τον οποίο διαχειρίζεται, ότι ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies και λοιπές τεχνολογίες παρακολούθησης (εφεξής από κοινού τα «cookies»). Διευκρινίζεται ότι η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την χρήση των cookies στον Διαδικτυακό Τόπο και κατά συνέπεια δεν έχει ουδεμία σχετική ευθύνη.

 • Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η CollegeLink:

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιούν ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στα cookies, χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε τον Δικτυακό Τόπο κατά τρόπο αποδοτικό για την υπηρεσία που προσφέρουμε. O Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους χρήστες/ συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του Διαδικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η CollegeLink χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

α. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου μας. Η νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων από τα εν λόγω cookies είναι το έννομο συμφέρον της CollegeLink να είναι λειτουργικός ο Διαδικτυακός Τόπος προκειμένου να μπορεί να παρέχει τις προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες.
β. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση και των ακόλουθων κατηγοριών cookies:
Cookies Λειτουργικότητας, Cookies προτιμήσεων, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics, Cookies για λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από αυτά τα cookies είναι η συγκατάθεσή σας.

Χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies (session cookies), τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας και μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε τη συνεδρία σας αλλά διατηρούνται στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σας.

Αναλυτικότερα μπορείτε να βρείτε τα cookies που χρησιμοποιούμε στον κατωτέρω πίνακα:

Επιπλέον, ορισμένα τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετούν cookies στη συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο. Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τα cookies τρίτων και πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies στους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται κατωτέρω:

 • Πώς να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση cookies;

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας και να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Διαδικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

 • Ασφάλεια των δεδομένων

Το Software του Διαδικτυακού Τόπου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στις φόρμες/αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και σε κάθε περίπτωση μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας.

Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται από την Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων για τη χρήση cookies καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας.